ΕΠΑΛ

Eγγραφές στα ΕΠΑΛ

Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι οι εγγραφές των μαθητών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

151899/Δ2/29-09-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Με απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης ορίστηκε ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ως ακολούθως:

Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.201686/Δ4/11-12-2014 Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σε εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 (Α΄258/8-12-2014) σας γνωρίζουμε ότι:

Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Κάντε κλικ στον τίτλο του μαθήματος ή στο βιβλίο για να δείτε τις απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Εγγραφές στη Γ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141641/Γ2/8-9-2014 (Β’ 2470) κατά το σχολικό έτος 2015-16 στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται μόνο οι προαχθέντες από τη Β’ ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα δηλαδή όποιοι κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 φοίτησαν στη Β’ ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων)

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού - Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εγκαταστάσεις Ψύξης - Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εγκαταστάσεις Ψύξης - Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση της Δράμας ... στο χάρτη.

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.

Κάντε κλικ στον τίτλο του μαθήματος ή στο βιβλίο για να δείτε τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μ.Ε.Κ. ΙΙ - Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μ.Ε.Κ. ΙΙ - Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μαθήματα ΕΠΑ.Λ. - Ωρολόγια Προγράμματα

Μηχανολογικός Τομέας

Β΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

 

Γ΄ Τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

 

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

 

Τεχνικός Οχημάτων

 

Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Νέα απόφαση (Τροποποίηση) για τις αναθέσεις ΕΠΑΛ

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να ...

Ειδικότητα: Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας υγιεινής.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας των εργαλειομηχανών
 • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
 • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
 • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεων του.
 • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει την ομάδα.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και -κατά περίπτωση- την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
 • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτης συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών - Επαγγελματικές Άδειες

Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/17.10.2012, τ. Α', άρθρο 12)

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (πτυχίο).
2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά από βεβαίωση αναγγελίας + εξετάσεις).
3. Αδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά την άδεια του Αρχιτεχνίτη + εξετάσεις).

Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/17.10.2012, τ. Α', άρθρο 18)

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή (πτυχίο).
2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης (6 μήνες προϋπηρεσία + εξετάσεις).
3. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης (18 μήνες προϋπηρεσία μετά τη βεβαίωση αναγγελίας ή 12 μήνες μετά την Αδεια Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β* τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β* τάξης).

article separator

Ειδικότητα: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:

 • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων, όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
 • Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις ( βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ) και ως τεχνίτης συντήρησης.
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού - Επαγγελματικές Άδειες

Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013, τ. Α', άρθρο 5)

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστήριο τιμάς τεχνίτη Ψυκτικού (πτυχίο).
2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια προϋπηρεσία + εξετάσεις).
3. Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού (Άδεια Αρχιτεχνίτη + 1 χρόνος προϋπηρεσία+ εξετάσεις).

Π.Δ. 1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013, τ. Α', άρθρο 12)

Επαγγελματικές Άδειες
1. Πιστοποιητικό κατηγορίας ΙΙΙ ή IV του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (πτυχίο + βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από φορέα αξιολόγησης.
2. Πιστοποιητικό κατηγορίας ΙΙ του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής τηςΕΈ. (Αδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού).
3. Πιστοποιητικό κατηγορίας I του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Αδεια Εργοδηγού Ψυκτικού).

Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσε<ον και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ο απόφοιτος τη: ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ικανός να:

 • Aσχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς.
 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων.

Ειδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

 • Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας.

Τεχνικός Οχημάτων - Επαγγελματικές Άδειες

Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/17.10.2012, τ. Α')

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (πτυχίο).
2. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β/ που ανήκει στη 2η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελία: + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις).
3. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α\ που ανήκει στη 3η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια στην Α' ομάδα + εξετάσεις).

Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/17.10.2012, τ. Α')

Επαγγελματικές Άδειες
1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (πτυχίο).
2. Χειριστής μηχανημάτων έργων 2ης βαθμίδας, δηλαδή για μηχανήματα Β' ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις).
3. Χειριστής μηχανημάτων έργων 3ης, δηλαδή για μηχανήματα Α' ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια από τα οποία τα 50 στην Α' ομάδα + εξετάσεις).

Ειδικότητα : Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μη/ανοσΐ)νθέτης Αεροσκαφών αποκτά δεξιότητες που τον καθιστούν* ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται ^ιε την συντήρηση των αεροσκαφών:

 • Εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων και υποσυστημάτων αεροσκαφών.
 • Εφαρμόζει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης αεροσκαφών.
 • Επιλέγει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης κινητήρων και πιστοποιεί την πλοιμότητα και την ασφαλή λειτουργία τους.

Ο θεσμός των Επαγγελματικών Λυκείων

Από το 2013 και μετά. η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση διέπεται από τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013). όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στον συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους στόχους:

 • Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.
 • Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
 • Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
 • Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
 • Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικό τη τας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
 • Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.
 • Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη.
 • Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
 • Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και
 • Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής — επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). 

Ο Μηχανολογικός Τομέας στα ΕΠΑ.Λ. και ο Μηχανολόγος μαθητής.

Ο Μηχανολόγος είναι ένα ελκυστικό αλλά και απαιτητικό επάγγελμα καθώς:

Μελετά, Σχεδιάζει, Κατασκευάζει πραγματικά αντικείμενα και μηχανισμούς από το μηδέν, συνδυάζοντας κατάλληλα θεωρητικές γνώσεις με πρακτικές εμπειρίες και δεξιότητες

Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και -κατά περίπτωση- την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.

Επιβλέπει, συντηρεί, διορθώνει ή υποστηρίζει τις πωλήσεις μηχανών, εγκαταστάσεων, προϊόντων. Παρακολουθεί και συντονίζει την ομάδα. Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.

Έχει πολλαπλά επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στην ειδικότητα του αποφοίτου αλλά επεκτείνονται και σε άλλες συγγενείς ειδικότητες του ευρύτερου τομέα των Μηχανολόγων

Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας υγιεινής. Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας των μηχανών.

1. Στους αποφοίτους Μηχανολόγους των ΕΠΑ.Λ. του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται:

   α. Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και
   β. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑ.Λ..

καi οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:

 • Να λάβουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος,
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο τέταρτο έτος, στην «Τάξη Μαθητείας»,
 • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
 • Να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ..

2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος.

3. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δεν έχουν υποχρέωση πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που απο− φοιτούν από τη Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

4. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. και τη διατύπωση γνώμης από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί τον φορέα που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου Ειδικότητας, στους αποφοίτους της «Τάξης Μαθητείας».

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Εγκύκλιο με οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-16, υπέγραψε ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης.

Πόσοι μαθητές απαιτούνται για τη λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

1. Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεργαζόμενη με τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιθυμεί να συμβάλει στην εύρυθμη και παιδαγωγικά αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

1. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ., καθώς και όσοι έχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, δύο μαθήματα* γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο μαθήματα ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

* Οι κάτοχοι απολυτηρίου Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξεταζόμενοι σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας. 

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Επαγγελματικό Λύκειο.

2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, καθώς και όσοι έχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε:

Ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων με ποσοστό για εισαγωγή σε:

 • Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.). σε σχολές & τμήματα αντίστοιχα ή συναφή της ειδικότητας του πτυχίου τους.
 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΈ).
 • Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Α) Εξεταζόμενα Μαθήματα

Οι υποψήφιοι των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας :

 • "Μαθηματικά Ι" και
 • "Νεοελληνική Γλώσσα"

και σε δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και τον τομέα αποφοίτησής τους.

β. Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας "Μαθηματικά Ι" και "Νεοελληνική Γλώσσα"

Τα δύο μαθήματα ειδικότητας για τις ειδικότητες του Μηχανολογικού Τομέα

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 • Στοιχεία Μηχανών
 • Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύ£ης και Κλιματισμού

 • Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
 • Στοιχεία Μηχανών

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

 • ΜΕΚΙ
 • Στοιχεία Μηχανών

Ειδικότητα: Τεχνικός Αεροσκαφών

 • Κινητήρες Αεροσκαφών I
 • Στοιχεία Μηχανώ

Β) Ειδικά Mαθήματα

Oι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. πρέπει να εξεταστούν:

 • Σε μία μόνο από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική για την εισαγωγή τους στις παρακάτω σχολές: Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης.

 • Σε δύο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο για την εισαγωγή τους στις παρακάτω σχολές: Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφ. Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και αποκατάστασης Κτιρίων.

Γ) Προκαταρτικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν εισαγωγή στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται στις αντίστοιχες σχολές. Οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων, ο χρόνος, ο τόπος, η διαδικασία, και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις ορίζονται με προκήρυξη των ίδιων των Σχολών.

Δ) Συντελεστές Βαρύτητας – Υπολογισμός Μορίων – Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για τον υπολογισμό των μορίων θα ισχύσουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως:

 • για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5
 • για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5
 • για το α' μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 • για το β' μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
 • για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2
 • για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ο μέσος όρος με συντελεστή 2

Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγομένων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 - 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων.

Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Παράδειγμα Υπολογισμού Μορίων

Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος Hμερήσιου ΕΠΑΛ πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, στο Ελεύθερο Σχέδιο 125 , στο Γραμμικό Σχέδιο 135, Αγγλικά 150 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Α ) Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων θα προκύψει ως εξής:

 • Μαθηματικά:150 Χ συντελεστή 1,5=225
 • Νεοελληνική Γλώσσα:120Χ 1,5=180
 • Μάθημα Ειδικότητας:130 Χ 3,5=455
 • Μάθημα Ειδικότητας:170 Χ 3,5=595

Συνολικός αριθμός μορίων: 225+180+455+595=1455 (με άριστα τα 2000 μόρια)

Β ) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

 • Αγγλικά:150 Χ 2=300

Συνολικός αριθμός μορίων: 1455+300=1755 (με άριστα τα 2400 μόρια)

Γ ) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

 • Ελεύθερο Σχέδιο 125
 • Γραμμικό Σχέδιο 135

Μέσος όρος Χ 2= 130 Χ2 =260

Συνολικός αριθμός μορίων: 1455+260=1715 (με άριστα τα 2400 μόρια)

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους Eσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας με την ίδια βαθμολογία το σύνολο μορίων προκύπτει ως εξής :

 • Μαθηματικά:150 Χ 1,5=225
 • Νεοελληνική Γλώσσα:120 Χ1,5=180

Συνολικός αριθμός μορίων: 225+180=405 (με άριστα τα 600 μόρια)

Για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά μαθήματα το σύνολο μορίων διαμορφώνεται σε 405+300=705 και 405+260=665 αντίστοιχα (με άριστα τα 1000 μόρια)

Στοιχεία Μηχανών - Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στοιχεία Μηχανών - Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων - Απαντήσεις Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων

]

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων - Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ταυτότητα - Πληροφορίες για την ιστοσελίδα.

Την ιστοσελίδα αυτή ξεκίνησα να την δημιουργώ, το καλοκάιρι του 2006, μετά την επιμόρφωσή μου στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών στην ενότητα "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας" στο πλαίσιο της Πράξης Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ και τον Νοέμβριο του 2006 ήταν στον "αέρα". Αρχικός σκοπός της σελίδας ήταν να παρέχει υποστήριξη στα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποίησα στους εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ των Νομών Δράμας και Καβάλας στο πλαίσιο της πράξης Επαγγελματικό Λογισμικό στην ΤΕΕ : Επιμόρφωση και Εφαρμογή. Ταυτόχρονα ήθελα να υπάρχει συγκεντρωμένη η νομοθεσία που σχετίζεται με την λειτουργία της Τεχνικοεπαγγελματικής Εκπαίδευσης και οι σχετικές με αυτήν ανακοινώσεις και εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας.

Αρχικά η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την βοήθεια του ελεύθερου Λογισμικού Joomla 1.5(που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU). Η ιστοσελίδα ενημερώνονταν συνεχώς μέχρι τις αρχές του 2010 και ήταν πόλος επισκεπτών, πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών με πολύ κολακευτικά λόγια για την δουλειά μου. Οικογενειακές υποχρεώσεις όμως με ανάγκασαν να σταματήσω την ενημέρωσή της.

Αναβαθμίσεις: α) Το Δεκέμβριο του 2012, μεταφέρθηκε όλο το περιεχόμενο στο τότε σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης ( Joomla 2.5 ) και β) α) Τον Ιούλιο του 2015, μεταφέρθηκε όλο το περιεχόμενο σε πιο σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης και παρουσίασης και με την χρήση του ελεύθερου λογισμικού  Joomla  3.4.3  (που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU) απέκτησε την σημερινή της μορφή. Στην ιστοσελίδα εκτός από τις εφαρμογές και τα ενθέματα που υπάρχουν στον "πυρήνα" του Joomla, όλα τα υπόλοιπα που χρησιμοποιούνται (template, component, module κλπ) είναι αγορασμένα και δεν χρησιμοποιείται παράνομο λογισμικό.

Σκοπός μου είναι η ιστοσελίδα να είναι χρήσιμη τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές μας. Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες - μαθήματα- θέματα - ασκήσεις για τους μαθητές μας αλλά και να είναι χρήσιμη πηγή πληροφόρησης και υποστηρικτικού υλικού για την διδασκαλία των εκπαιδευτικών. Για τους παραπάνω λόγους ο ιστοχώρος ενημερώνεται συνεχώς.

Οι στόχοι του ιστοχώρου είναι πολλαπλοί. Η ιστοσελίδα μου, επιδιώκει να αποτελέσει :

 • έναν καλό οδηγό γύρω από την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη λειτουργία σε αυτές, των εκπαιδευτικών. Γι΄ αυτό υπάρχει στο κεντρικό μενού τόσο η νομοθεσία ταξινομημένη σε νόμους, Υ.Α. κλπ, όσο και η νομοθεσία (συγκεντρωμένη εδώ) που διέπει τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ.
 • πηγή ενημέρωσης για όλες τις εξελίξεις στην παιδεία (ανεβαίνουν όλα τα Νέα, Εγκύκλιοι, Οδηγίες, Υ.Α. που αφορούν την εκπαίδευση)
 • βιβλιοθήκη θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων αλλά και απαντήσεων αυτών (υπάρχουν όλα τα Θέματα αλλά και οι απαντήσεις αυτών για όλα τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Μηχανολογικού Τομέα και Τομέα Οχημάτων των ΕΠΑ.Λ.)
 • βιβλιοθήκη υποστηρικτικού και εποπτικού υλικού των τεχνικών μαθημάτων των τομέων Οχημάτων και Μηχανολογικού. [Στον ιστοχώρο υπάρχουν παρουσιάσεις μαθημάτων (σε Power point ή swf αρχεία), Σχέδια μαθημάτων για την διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός διδασκαλίας εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, Σχέδια, Βίντεο, Ασκήσεις και διαγωνίσματα προετοιμασίας]. Για αρκετά από το παραπάνω υλικό υπάρχει η δυνατότητα "κατεβάσματος" μετά από εγγραφή ως μέλος της ιστοσελίδας.
 • πηγή πληροφοριών για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. (Πληροφορίες για το θεσμό των ΕΠΑ.Λ., τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις βάσεις, αυτόματος υπολογισμός μορίων Πανελλαδθκών εξετάσεων, θέματα, απαντήσεις κλπ).
 • πλατφόρμα "αξιολόγησης - επανάληψης - άσκησης" των μαθητών μας αλλά και των συναδέρφων . (υπάρχουν α. αρκετά On line test. Θεματικά ανά κεφάλαιο και βιβλίο τεστ που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, πολλαπλών απαντήσεων, συμπλήρωσης κενού, σωστού-λάθους, ταιριάσματος Drop-Down, αντιστοίχισης Drag & Drop και κατάδειξης της σωστής απάντησης σε σχετική εικόνα. & β. Σταυρόλεξα που λύνονται on line αλλά υπάρχει η δυνατότητα να κατέβουν σε pdf αρχεία και να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές μας και μέσα στην τάξη, ως μια άλλη μορφή αξιολόγησης ή επανάληψης.) Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα φιλοξενεί τεστ και σταυρόλεξα άλλων συναδέρφων (μου έδωσαν τα κείμενα και τα δημιούργησα εγώ) καθώς και ότι κάποια από αυτά λύθηκαν σε εργαστήριο με Η/Υ στο σχολείο μου. Με χαρά θα φιλοξενήσω οποιοδήποτε τεστ - σταυρόλεξο συναδέλφου.
 • tutorial για την χρήση του AutoCAD. Υπάρχει αναλυτικός οδηγός για τη σχεδίαση με AutoCAD.
 • πηγή προβολής και διαφήμισης της πόλης μου. (Στη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για κάποια από τα αξιοθέατα της Δράμας και φωτογραφικό υλικό της παλιάς και νέας πόλης της Δράμας).

Φιλοδοξία μου είναι αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από συναδέλφους μου σε όλη την Ελλάδα και να αποτελέσει μια πλατφόρμα συναλλαγής και διάθεσης προς όλους, εκπαιδευτικού υλικού και γνώσεων.

Σαλής Αναστάσιος
Μηχανολόγος - Ενεργειακός Τεχνικός
Εκπαιδευτικός 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας

Το σχολείο μου

1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ

Αδριανουπόλεως 70, τ.κ. 66100, Δράμα, Τηλ. 25210 22888, Fax: 25210 55216, Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http://www.1epaldramas.gr

Τομείς και Ειδικότητες του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Δράμας